RODO


Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu 
wyznaczona została Pan Józef Goliński,
e-mail: iod@ugsieradz.com.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO / Rozporządzenie) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu informuje  o zasadach przetwarzania Pani / Pana  danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych:

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Reprezentowany przez Kierownika

ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

NIP: 827-11-30-167, REGON: 005262325

tel. 43 827-60-27, e-mail: gops@sieradz.home.pl

2.Jeśli ma Pani / Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych osobowych może się Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sieradzu korespondencyjnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz lub poprzez e-mail: iod@ugsieradz.com.pl

3.Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez GOPS w Sieradzu - na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przetwarzającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych  z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Pani / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.

4.GOPS w Sieradzu przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 5 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.

5.W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GOPS w Sieradzu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Podmiot przetwarzający celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.

6.Zbierane i przetwarzane przez GOPS w Sieradzu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo - finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej klauzuli.

7.Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.

8.Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9.W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Sieradzu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  2. żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO);
  5. żądania usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO).

10.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Sieradzu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński
email: jgolinski@ugsieradz.com.pl tel.:(43) 827-60-27 w.18 fax: (43) 827-60-27
, w dniu:  07‑05‑2013 08:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Goliński
email: jgolinski@ugsieradz.com.pl tel.:(43) 827-60-27 w.18 fax: (43) 827-60-27
, w dniu:  07‑05‑2013 08:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2022 14:27:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie